1
Liên hệ trực tuyến
  • CAMERA AN NINH CAO C?P

    CAMERA AN NINH CAO C?P

  • MANG CNG NGH? – TRAO GI?I PHP

    MANG CNG NGH? – TRAO GI?I PHP

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm mới

Tin tức

D?ch V? Thi Cng L?p ??t Camera Uy Tn

D?ch V? Thi Cng L?p ??t Camera Uy Tn

??n v? phn ph?i v thi cng l?p ??t camera ch?t l??ng cao FOCUS VISION t?i Vi?t Nam – Cng ty Quang Huy ??t knh cho qu khch hng. B?N C NHU C?U L?P ??T CAMERA? – B?n mu?n l?p ??t camera gim st...

Xem thêm
Xu h??ng cng ngh? camera an ninh m?i nh?t

Xu h??ng cng ngh? camera an ninh m?i nh?t

Ngy nay xu h??ng cng ngh? camera an ninh ?ang ngy cng tr? nn ?u vi?t h?n nh?m ?p ?ng nhu c?u v? ti s?n v an ninh c?a khch hng.Sau ?y,Quang Huy ??t L ??n v? ?i ??u trong l?nh v?cl?p ??t camera...

Xem thêm
Focus Vision – Th??ng hi?u camera ch?t l??ng cao

Focus Vision – Th??ng hi?u camera ch?t l??ng cao

Th?i gian g?n ?y trn th? tr??ng camera an ninhxu?t hi?n nhi?u cng ty ??ng qu?ng co l?p ??t camera an ninh gi r? ??n m?c kh tin lm ng??i s? d?ng phn vn khng bi?t ch?t l??ng nh? th? no. Bi vi?t ny...

Xem thêm
H??ng d?n nh?n bi?t l?p ??t camera quay ln

H??ng d?n nh?n bi?t l?p ??t camera quay ln

Th? tr??ng l?p ??t camera an ninh t?i Bnh D??ng ngy cng ?a d?ng v nh?n nh?p v?i s? xu?t hi?n nhi?u ch?ng lo?i v m?u m. Vi?c l?p ??t camera an ninh gip ch? nh c?ng nh? cc ch? doanh nghi?p d? dng...

Xem thêm
Quang Huy ??t – d?ch v? l?p ??t camera t?i Bnh D??ng

Quang Huy ??t – d?ch v? l?p ??t camera t?i Bnh D??ng

Cng tyQuang Huy ??tl ??n v? chuyn nghi?p trong l?nh v?c thi?t k? h? th?ng PCCC, h? th?ng ?i?n nh? v d?ch v? l?p ??t camera t?i Bnh D??ng v cc t?nh thnh ln c?n.   Hi?n nayQuang Huy ??tlnh phn ph?i camera ??c...

Xem thêm
Lo tr?m c??p, c? xm g?n hng ch?c camera ?? yn tm ?n T?t

Lo tr?m c??p, c? xm g?n hng ch?c camera ?? yn tm ?n T?t

Hnh ?nh m?t ng nh? ? H?i Phng ???c ng??i dn ??u t? l?p ??t t?i hng ch?c chi?c camera gi?m s?t ? cng m?t khu v?c ???c ??ng t?i ln m?n?g x h?i ? nhanh ch?ng thu h?t s? ch c?a c?ng...

Xem thêm
Camera an ninh pht hi?n ti x? dng smartphone ??u tin th? gi?i

Camera an ninh pht hi?n ti x? dng smartphone ??u tin th? gi?i

Bang New South Wales ? ??a vo h? th?ng camera an ninh ?? nt cao nh?m pht hi?n ti x? v?a li xe v?a s? d?ng ?i?n tho?i di ??ng t? 1/12. “Cng ngh? ??u tin trn th? gi?i ny s? dng camera g?n...

Xem thêm
S? khc nhau gi?a cp m?ng CAT 5e v CAT6

S? khc nhau gi?a cp m?ng CAT 5e v CAT6

Cp m?ng cat5evcp m?ng cat6l hai lo?i dy cp m?ng ph? bi?n, ???c s? d?ng r?ng ri trn th? tr??ng hi?n nay ? r?t nhi?u l?nh v?c khc nhau, ??c bi?t dng trong l?p ??t camera an ninh. ?y l hai lo?idy cp m?ngc...

Xem thêm
Tuy?n d?ng nhn vin l?p ??t camera t?i Bnh D??ng

Tuy?n d?ng nhn vin l?p ??t camera t?i Bnh D??ng

CNG TY TNHH TMDV QUANG HUY ??T TUY?N D?NG: *** V? tr: Nhn vin k? thu?t camera v bo chy *** ??a ?i?m: Bnh D??ng *** S? l??ng: 2 ng??i *** Cng vi?c: + ?i dy h? th?ng camera, ?i dy h? th?ng m?ng...

Xem thêm

Video

Khách hàng tiêu biểu