Cp m?ng cat5evcp m?ng cat6l hai lo?i dy cp m?ng ph? bi?n, ???c s? d?ng r?ng ri trn th? tr??ng hi?n nay ? r?t nhi?u l?nh v?c khc nhau, ??c bi?t dng trong l?p ??t camera an ninh. ?y l hai lo?idy cp m?ngc nh?ng tnh n?ng ?u vi?t trong qu trnh s? d?ng v?i gi thnh s?n ph?m t??ng ??i h?p l cho m?i ??i t??ng khch hng.

B?n c ?ang th?c m?c v? hai lo?i dy m?ng ny? ?i?m gi?ng v khc nhau? Nn ch?n lo?i dy no l t?t nh?t? Bi vi?t nyQuang Huy ??txin chia s? t?i khch hng nh?ng thng tin h?u ch v? l?a ch?n hai lo?i dycp m?ng ny.Hi v?ng s? ?em ??n cho ng??i tiu dng nh?ng thng tin h?u ch nh?t v ?? b?n c th? ch?n ???c lo?i dy thch h?p.

 

cap-mang-cat6-640

 

Cp m?ngCAT5E, cp m?ng CAT6 l g?

V? c? b?ncp m?ng CAT5El s?n ph?m nng c?p d?a trn cp m?ng CAT5 v?i cc tiu chu?n t?t h?n v? v?t li?u, thi?t k? v kh? n?ng truy?n t?i.

Cp m?ng CAT5Ec?ng c?u t?o t? 4 c?p s?i cp xo?n l?i v?i nhau theo t?ng c?p ???c bao b?c b?i l?p nh?a b?o v? bn ngoi. Ph?n li ???c lm t? v?t li?u d?n ?i?n t?t nh?:??ng, CCA, Ph?n v? nh?a ???cch? t?o t? nh?a t?t, c kh? n?ng u?n d?o cao, ch?u nhi?t t?t v an ton v?i mi tr??ng.

 

Cp m?ng CAT6c 4 c?p dy ??ng v t?n d?ng t?t c? cc c?p cho vi?c chuy?n tn hi?u ?? ??t ???c hi?u su?t cao. Cp m?ng CAT 6E h? tr? t?c ?? truy?n d? li?u chu?n Gigabit Ethernet, 1 gigabit/giy. N s? d?ng k?t n?iEthernet 10 Gigabitv?i m?t kho?ng cch h?n ch?, 164 feet cho m?t cp ??n.

Cch phn bi?t gi?a 2 lo?i cp m?ng CAT5E vCAT6

 

1. Cp m?ng Cat 5e c kch c? dy d?n theo tiu chu?n M? (AWG) l 24 AWG v t?n s? ho?t ??ng l 100MHz , cn cp m?ng Cat 6 l 23 AWG v?i t?n s? ho?t ??ng 250 MHz. T?t c? cc lo?i cp m?ng Cat 6 ??u c m?t li nh?a ? trung tm ?? phn chia 4 c?p dy v ch?ng nhi?u cho (cross talk) trong khi cp m?ng Cat 5e khng c.
2. Cp m?ng Cat 5e ???c thi?t k? ?? ?p ?ng cc ?ng d?ng 10/100 Mbps Ethernet v h? tr? ?ng d?ng Gigabit Ethernet (t?c ?? truy?n tn hi?u 1000 Mbps) ?? t?ng t?c ?? truy c?p m?ng cho my tnh. Cn cp m?ng Cat 6 ???c thi?t k? ?? dng cho ?ng d?ng Gigabit Ethernet (t?c ?? truy?n tn hi?u 1000 Mbps).

3. M?t ?i?u quan tr?ng m khch hng c?n n?m r l khng ph?i khi mua v l?p ??t cp m?ng Cat 6 th h? s? c ???c ton b? m?t h? th?ng m?ng Gigabit. N?u nh? m?t s? thi?t b? trong m?ng khng ??t chu?n gigabit th chng ta s? khng bao gi? c ???c h? th?ng m?ng Gigabit b?i v h? th?ng s? ch?y v?i t?c ?? c?a thi?t b? c c?u hnh th?p nh?t.

 

Ng??i dng nn ch?n mua lo?i cp m?ng no?

1

C? hai lo?icp m?ngny ??u ???c ?nh gi cao trong qu trnh s? d?ng trn th? tr??ng. ??i v?i lo?icpm?ng cat5ec ch?t l??ng ch?y kh t?t v ?n ??nh, ???c h? tr? ch?y t?c ?? 1 GB nn trong cc lo?i tr??ng h?p s? d?ng h? th?ng m?ng thng th??ng nh? v?n phng, nh ?, khu chung c?, cc h? th?ng m?ng khng c?n ??n ???ng truy?n t?c ?? cao.., ng??i tiu dng v?n ch?n lo?idy cp m?ngny.

H?n n?a,cp m?ng cat5es? ?em l?i cho b?n m?t kho?n ti?t ki?m kh nhi?u m cc ho?t ??ng c?a cp v?n c th? ?p ?ng t?t v?i yu c?u c?a h? th?ng m?ng ??t ra.

Cn ??i v?i nh?ng cng vi?c c?n c ???ng truy?n m?ng t?c ?? cao v ch?t l??ng ??m b?o th nn ch?n dy m?ng cat6 v s? ?em l?i hi?u qu? cng vi?c cao h?n cho ng??i s? d?ng.

 

?? ???c t? v?n l?a ch?n cp m?ng cho ph h?p, b?n c th? lin h? tr?c ti?p v?i chng ti ?? ???c t? v?n v h??ng d?n k? l??ng h?n. Cng ty TNHH MTV Quang Huy ?a?t ?a? nh?p kh?u va? phn ph?i do?ng sa?n ph?mbybonv? Vi?t Nam, mang ??n tay ng???i tiu du?ng ca?c sa?n ph?m t?t nh?t trn thi? tr???ng hi?n nay, sa?n ph?mbybon cat5e????c la?m t?? ??ng nguyn ch?t 100% cho kha? n?ng ????ng truy?n ln ??n 135M, va? ?a?t chu?n UL qua ca?c mi tr???ng n???c l??a va? chn khng. Sa?n ph?mbybon cat6????ng truy?n ti?n hi?u ln ??n 190M.