* Tnh n?ng n?i b?t:

– 5 c?ng t? thch ?ng 10/100M.

– 4 c?ng h? tr? POE c?p ?i?n tiu chu?n.

– T?t c? cc c?ng ??u h? tr? ch?c n?ng Auto-MDI/MDIX, s? d?ng c? ch? chuy?n ??i giao ti?p.

– T?t c? cc c?ng ??u c ?n ch? th? Link/Act, hi?n th? tr?ng thi ho?t ??ng

– 4 c?ng POE c ?n ch? th? tr?ng thi ho?t ??ng, hi?n th? c c?p ?i?n hay khng.

– V? my kch th??c 5, nh? g?n, tinh t?.

– T?n hao th?p, khng qu?t t?n nhi?t, khng ti?ng ?n.