Cc tnh n?ng n?i b?t:
– M ha 265, ti?t ki?m c?c l?n dung l??ng l?u tr?
– L?p b?o v? IP66
– ?? chi?u sng c?c th?p
– B? sung nh sng n?n, h?n ch? nh sng m?nh, thch h?p gim st mi tr??ng ph?c t?p
– ?? phn gi?i cao nh?t 1920×1080
– H? tr? gim st t? xa b?ng ?i?n tho?i di ??ng
– H? tr? kh?i khu v?c, ch?ng s??ng m, ch? ?? hnh lang, ?nh g??ng
– H? tr? pht hi?n chuy?n ??ng, ?ng b?ng video, chu vi, dng chuy?n ?i
– H? tr? dng m kp, nh?p tim
– H? tr? ch?p Bmp/Jpg