Cc tnh n?ng n?i b?t:
– ?? phn gi?i cao nh?t: 1920×1080
– H? tr? truy c?p gim st t? xa b?ng ?i?n tho?i di ??ng
– Quan st di?n r?ng, b? sung sng n?n, thch h?p cho vi?c gim st mi tr??ng ph?c t?p
– H? tr? dng m kp, nh?p tim
– H? tr? ch?p Bmp/ Jpg
– ?ng knh tiu chu?n: 4mm