S? d?ng b? c?m bi?n, ?? phn gi?i hi?u su?t cao 2592×1520

Quan st di?n r?ng, b? sung nh sng n?n, h?n ch? nh sng m?nh, gim st t?t trong mi tr??ng ph?c t?p

??nh d?ng m ha H265 t??ng thch v?i ??nh d?ng m ha H264

H? tr? kh?i khu v?c, ch?ng s??ng m, ?nh g??ng H? tr? dng m kp, nh?p tim

H? tr? ch?p Bmp/Jpg H? tr? pht hi?n chuy?n ??ng, ?ng b?ng video, chu vi, dng chuy?n ?i

L?p b?o v? IP67 H? tr? gim st t? xa b?ng ?i?n tho?i di ??ng