Bang New South Wales ? ??a vo h? th?ng camera an ninh ?? nt cao nh?m pht hi?n ti x? v?a li xe v?a s? d?ng ?i?n tho?i di ??ng t? 1/12.

“Cng ngh? ??u tin trn th? gi?i ny s? dng camera g?n trn r?-moc c? ??nh v di ??ng ?? pht hi?n cc m?c tiu s? d?ng ?i?n tho?i di ??ng b?t h?p php”, Andrew Constance, b? tr??ng b? ???ng b? c?a New South Wales, cho bi?t. “My ?nh s? s? d?ng tr tu? nhn t?o xem ai ?ang dng thi?t b? di ??ng khi ?ang ?i?u khi?n ph??ng ti?n”.

Vi?c v?a li xe v?a dng ?i?n tho?i ???c xem l hnh ??ng nguy hi?m khi tham gia giao thng. ?nh: CNN.

Vi?c v?a li xe v?a dng ?i?n tho?i ???c xem l hnh ??ng nguy hi?m khi tham gia giao thng. ?nh:CNN.

Cc nh ch?c trch kh?ng ??nh, hnh ?nh sau khi ghi l?i s? ???c chuy?n ??n nhn vin c th?m quy?n nh?m xc ??nh m?c ?? vi ph?m. Chng c?ng ???c ??m b?o “l?u tr? v qu?n l an ton”.

Trong ba thng ??u tin, cc ti x? b? b?t g?p ?ang dng smartphone s? nh?n th? c?nh bo. H? c th? b? ph?t t?i 344 – 475 USD n?u v?a s? d?ng thi?t b? di ??ng v?a ?i?u khi?n ph??ng ti?n trong khu v?c c tr??ng h?c, ??ng th?i s? tr? ?i?m b?ng li xe.

Constance ti?t l?, h? th?ng camera quan st ? ???c chnh quy?n bang th? nghi?m h?i ??u n?m v pht hi?n h?n 100.000 ti x? s? d?ng smartphone tri php khi li xe.

Trong ba n?m t?i, bang New South Wales d? ki?n tri?n khai 45 camera t?i nhi?u khu v?c khc nhau, trong ? c nh?ng ??a ?i?m khng xc ??nh v khng c d?u hi?u c?nh bo, theoCNN.

Theo th?ng k, New South Wales ? c 329 ng??i ch?t trong n?m 2019. Trong khi ?, Australia c?ng mu?n c?t gi?m 30% s? ng??i t? vong do tai n?n giao thng ??n n?m 2021, theoReuters.

G?i v nh?n cu?c g?i ?i?n tho?i trong khi li xe l h?p php ? New South Wales. Tuy nhin, ti x? ph?i nh? t?i s? h? tr? c?a cng ngh? r?nh tay thay v c?m tr?c ti?p thi?t b?. Vi?c s? d?ng cc ph??ng ti?n truy?n thng x h?i, g?i video, ch?p ?nh, pht nh?c trong xe ch? h?p php n?u ti x? ? ?? xe.

(theoCNN)

Ngu?n:https://vnexpress.net/so-hoa/camera-phat-hien-tai-xe-dung-smartphone-dau-tien-the-gioi-4020774.html?fbclid=IwAR0wrIcoOOWKnVKvhp8mq6sj15KvEYO7KalOlRDHiW3X0rTNeokhq5_vCjI